Przejdź do treści

RODO

Klauzula informacyjna dla pacjentów

Pra Medica Praczukowscy  

spółka jawna

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), obowiązującego od 25 maja 2018 r., dalej: RODO;  informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Pra Medica Praczukowscy  spółka jawna, ul. Białostocka 23, 16-002 Dobrzyniewo Duże

2) w podmiocie jest wyznaczona osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych – kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: iodo@gryfon.com.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

 1. a) w celu świadczenia usług zdrowotnych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 2. b) w celu profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej i leczenia, zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej – na podstawie Art. 9 ust. 2 lit. h RODO;
 3. c) w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej – na podstawie Art. 9 ust. 2 lit. c RODO;
 4. d) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f  RODO;
 5. e) w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO  jako prawnie usprawiedliwionego interesu administratora,
 6. f) na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, w celach związanych ze  świadczeniem usług opieki zdrowotnej i zarządzaniem usługami opieki zdrowotnej – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a gdy zgoda dotyczy szczególnej kategorii danych – na podstawie Art. 9 ust. 2 lit. c RODO,

4) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. z dnia 8 czerwca 2017 r. Dz. U. z 2017 r. poz. 1318) niezbędne jest podanie takich danych jak:

 1. a) nazwisko i imię (imiona) pacjenta,
 2. b) datę urodzenia pacjenta,
 3. c) oznaczenie płci pacjenta,
 4. d) adres miejsca zamieszkania pacjenta,
 5. e) numer telefonu kontaktowego pacjenta,
 6. f) numer PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka – numer PESEL matki, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 7. g) w przypadku gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody – nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania;

W przypadku pozyskania danych na podstawie zgody – podanie danych jest dobrowolne.

5) konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych może być niemożność podjęcia przez administratora działań polegających na świadczeniu usług zdrowotnych;

6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Zgodnie z art. 26 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
tj. z dnia 8 czerwca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318) administrator udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Dokumentacja medyczna może zostać udostępniona również:

 1. a) podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;
 2. b) organom władzy publicznej, w tym Rzecznikowi Praw Pacjenta, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli;
 3. c) podmiotom, o których mowa w art. 119 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia;
 4. d) upoważnionym przez podmiot, o którym mowa w art. 121 ustawy z dnia
  15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, osobom wykonującym zawód medyczny, w zakresie niezbędnym do sprawowania nadzoru nad podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą;
 5. e) ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;
 6. f) uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;
 7. g) organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania
  o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;
 8. h) podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów;
 9. i) zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta;
 10. j) komisjom lekarskim podległym ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, wojskowym komisjom lekarskim oraz komisjom lekarskim Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu, podległym Szefom właściwych Agencji;
 11. k) osobom wykonującym zawód medyczny, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia albo procedury uzyskiwania innych certyfikatów jakości, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia;
 12. l) wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych,
  o której mowa w art. 67e ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. z dnia 8 czerwca 2017 r. Dz. U. z 2017 r. poz. 1318), w zakresie prowadzonego postępowania;

ł) spadkobiercom w zakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. z dnia
8 czerwca 2017 r. Dz .U. z 2017 r. poz. 1318);

 1. m) osobom wykonującym czynności kontrolne na podstawie art. 39
  1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia;
 2. n) członkom zespołów kontroli zakażeń szpitalnych, o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1866, 2003 i 2173), w zakresie niezbędnym do wykonywania ich zadań.
 3. o) nadto kancelariom prawnym w sytuacji  ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami w zakresie prawnie uzasadnionego interesu administratora.

7) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia usług zdrowotnych oraz realizacji obowiązku przechowywania dokumentacji medycznej przez okres wynikający z art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. z dnia 8 czerwca 2017 r. Dz. U. z 2017 r. poz. 1318),  przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:

 1. a) dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;
 2. b) dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;
 3. c) zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;
 4. d) skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres:

– 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza,

– 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie;

 1. e) dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia drugiego roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przechowywane do momentu jej cofnięcia.

8) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, wówczas administrator przestanie je przetwarzać, chyba że wykaże, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń administratora;

Jeżeli Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

10) podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.